Akce

K čemu je OpenTx

Z Wiki OpenTX

© Jakub Trávník, Praha, 2013

Pro ty, kteří nemají jasno k čemu je vlastně OpenTx dobrý, jsme připravili krátký úvod.

O čem je řeč?

O aler­nativním firm­ware pro RC vy­sí­lače, čili ve­stavě­ném prog­ramo­vém vyba­vení sou­prav pro dál­kové ří­zení mo­delů.

Ty­to sou­pra­vy se sklá­da­­jí z vy­sí­la­če a jed­no­ho či ně­ko­li­ka při­jí­ma­čů. Umož­ňu­jí po­mo­cí rá­dio­vého vy­sí­lání (dnes vět­ši­nou v pás­mu 2.4GHz) ov­lá­dat na dál­ku mo­del (vět­šinou le­ta­dla, vr­tu­lní­ku či n-kop­té­ry, au­ta či lo­dě).

Prak­ticky každá mo­der­ní RC sou­pra­va je (stej­ně jako vět­ši­na dneš­ních elek­tro­nic­kých za­ří­zení) za­lo­že­na na ov­la­da­čích (kni­plech, spí­­načích, trimech, po­ten­cio­met­rech) a uni­ver­sál­ním mi­kro­pro­ce­­so­ru, kter­ý prak­ti­cky vše ob­slu­huje prog­ramově.

Programové vybavení, které realizuje funkce pro RC rádio, je uloženo v elektronicky programovatelných pamětech. Ty jsou obvykle přímo součástí jednočipového mikropočítače. Toto programové vybavení se nazývá firmware (zkratka FW). Firmware do rádia nahrává výrobce. Funkčnost a spolehlivost RC vysílače na tomto firmware v rozhodující míře závisí. Rozsah funkcí tak může být u hardwarově totožných zařízení různý, podle obchodní strategie výrobce. Proto většina výrobců neumožňuje změnu FW a už vůbec nezveřejňuje informace nutné pro jejich vytváření. Často bývá výměna FW znemožněna technickými opatřeními (zamykání nahrávání atp.).

Přesto se šikovným amatérům u některých vysílačů podařilo najít způsoby, jak FW změnit, a existují alternativní verze firmware. Některé z těchto FW jsou zveřejněny i se zdrojovými texty jako otevřený SW (Open Source).

OpenTx je asi nejpokročilejší Open Source firmware pro RC vysílače. Původně vznikl pod názvem Open9X jako alternativní řešení pro vysílače FlySky TH9X, IMAX 9, TURNIGY T9X, EURGLE 9X a novější TURNIGY 9XR. Pod všemi těmito názvy se prodává konstrukčně prakticky shodná RC souprava čínské výroby pracující v pásmu 2,4GHz. Budeme ji dále pro jednoduchost označovat jako T9X.

Později se objevily i verze pro jiné „platformy“ RC vysílačů, zejména pro velmi zajímavou a v dané cenové relaci ve své době bezkonkurenčně vybavenou soupravu FrSky X9D Taranis. Tato je již z výroby rovnou dodávána s firmware OpenTx. Vysílače FrSky se postupně rozrostly v celou řadu, od levných (Taranis X-Lite) až po vysílače vyšší třídy (Horus 12 a Horus 10). Tyto vysílače jsou týmem OpenTx nyní podporovány přednostně, ostatní, zejména starší platformy jsou postupně opouštěny.

Občas se objevují svépomocné konstrukce, využívající pružnosti OpenTx k provozu na různých HW platfomách. Nejpopulárnější jsou Arduino MEGA 2560 a Atmel M128. Doplňují se jimi "neinteligentní" vysílače. Populární jsou např. minivysílače Turnigy 5X.

Projekt Open9X byl proto přejmenován na OpenTx, protože již není určen jen pro vysílače řady T9X. Pokud je v dalším textu ještě uvedeno Open9X, jde o jiné označení téhož.

Čím se OpenTx liší od klasického přístupu

Na rozdíl od běžných zvyklostí není programování vysílače s OpenTx založeno na pevné sadě pravidel a předpřipravených mixů pro různé konfigurace modelů, ale na důsledném využívání tzv. volných mixů.

Přístup je podobný tomu, který používají tradičně vysílače firmy Mutilpex.

Pro příznivce klasického přístupu je zde možnost využít v pomocném SW OpenTx Companion průvodce, který s tvorbou mixů pro obvyklé případy pomůže (Companion je implementován pro Widows, Linux a OS/X).

V novějších verzích FW OpenTx je přímo ve vysílači k dispozici obdobný průvodce vytvořením modelu, naprogramovaný ve scriptovacím jazyce Lua.

Další neobvyklou vlastností OpenTx je jeho přenositelnost na různé HW platformy (viz menu Podporované vysílače).

Něco z historie

Pěkné shrnutí historie kolem T9X a open source firmware pro RC vysílače od jednoho z nejpovolanějších (gruvin) je v diskusi Core9x: building a turnigy 9x clone from SCRATCH! na RC Groups.

Pro vysílače typu T9X bylo postupně vyvinuto několik různých alternativních firmware. My se soustředíme na OpenTx. Tento FW vznikl postupným vývojem z původního TH9X.

Flysky TH9X

Kdysi dávno (před několika lety) se v nabídce prodejců RC vysílačů začala objevovat zajímavá RC souprava. Prodávala se pod více značkami. Měla 8 kanálů a slušnou výbavu přepínači a potenciometry. Vyznačovala se nízkou cenou a bohatou funkčností na úrovni souprav střední třídy. Měla výměnné vf moduly, kompatibilní s JR/Spektrum. Zpočátku se nejčastěji prodávala bez vf modulu. Byla osazena klasickou prutovou anténou a provozovala se v pásmu FM (27/35/40/72MHz). Později byla doplněna o vf modul v pásmu 2.4GHz.

Mimo poněkud kolísavou kvalitu výroby, byl jediným dalším problémem dosti nekvalitní FW. Obsahuje řadu chyb a nelogičností. Neustále při každé příležitosti otravně pípá a nejde to vypnout. Většina vstupů a výstupů je pevně přiřazena a nejde to měnit. Některé druhy vestavěných mixů neumí vzájemně kombinovat. Nelze měnit pořadí kanálů v PPM signálu pro vf modul a jejich přiřazení ovladačům (kniplům). Neumí spouštět časovač (stopky) polohou kniplů.

Přes všechny problémy se souprava stávala stále populárnější.

Na rozdíl od běžného přístupu ostatních výrobců se FlySky po objevení alternativního FW nijak nepokoušel přehrávání FW blokovat. To byla zřejmě hlavní příčina mohutného rozvoje firmware pro tuto platformu a obrovského množství prodaných rádií FlySky TH9X/Turnigy T9X. Zřejmě i proto jsou stále ještě na trhu (na jaře 2017).

Th9X, Er9X a další

Logo Th9x
Jeden šikovný člověk (jmenuje se Thomas Husteter - Thus) si uvědomil, že tohle rádio je (stejně jako většina jeho dnešních konkurentů) založeno na kniplech, spínačích, trimech, potenciometrech a universálním mikroproce­soru, který prakticky vše obsluhuje programově. A jednoho dne se rozhodl přepsat kompletně původní software, napsat si vlastní. Tak vznikl alternativní firmware Th9X.

Na původní kód Th9x se můžete podívat zde: http://code.google.com/p/th9x/.

Od té doby se z ducha Th9x zrodilo několik dalších open source projektů – mj. er9x, ersky9x, gru­vin9x, open9x (nyní OpenTx) a další.

Logo Er9x
Největšího rozšíření dosáhl potom Er9X. Er9X odvodil z Th9X Erez Raviv. Er9X je použito výrobcem v RC vysílači Turnigy 9XR (bohužel pravděpodobně bez dodržení podmínek licence GNU GPL 2.0).

Kód Er9X je k dispozici zde: http://code.google.com/p/er9x/. Z Er9X vychází exsky9x (vč. ersky9xr pro Turnigy 9XR Pro) a hlavně OpenTx (původně pojmenovaný Open9x), kterým se zde zabýváme.

Další odvozený FW Gruvin9x: http://code.google.com/p/gruvin9x/ se přestal samostatně vyvíjet a byl začleněn do Open9X/OpenTx.

Základními principy a některými konkrétními řešeními z ER9X byl inspirován zřejmě druhý nejrozšířenější open source FW pro RC vysílače (provozovaný hlavně na vysílačích Devo firmy Walkera® a vysílačích řady Jumper T8) - Deviation.

A když jme v tom, tak je třeba zmínit i RadioClone (i když ten z th9x přímo nevychází): http://radioclone.org.

Open9X, OpenTx

Logo OpenTx

Open9X je založen na th9x, er9x, gruvin9x a ersky9x. Gruvin9X byl pak jako samostatný ukončen a zahrnut do Open9x. Oficiální web vývojářú OpenTx je (stejně jako celá řada jiných Open Source projektů) hostován na code.google.com github.

Open9X/OpenTx vyvíjí Bertrand Songis s poměrně početnou mezinárodní skupinou spolupracovníků. V této skupině jsou i Češi a Slováci (Gabriel Birkus, Michal Hlavinka, Zdeněk Trojánek, Martin Hotař).

Martin Hotař je mimo jiné autorem české lokalizace Open9X/OpenTx/Companion9X, které bude věnována většina tohoto webu.

Open9x byl poté rozšířen i na další platformy. V souvislosti s implementací na FrSky Taranis byl Open9X přejmenován na OpenTx.

Na čem to běhá?

Oficiální přehled podporovaných rádií: http://www.open-tx.org/radios.

V současné době podporuje OpenTx několik různých hardwarových plaforem:

Oproti původním informacím není v OpenTx podporována deska Smartieparts 9xtreme.

Vzhledem k úzké spolupráci týmu OpenTx s firmou FrSky je patrně dosud nejspolehlivějším způsobem, jak si zajistit dlouhodobě využívání všech výhod OpenTx, použití vysílačů Taranis/Horus. Ostatní (zejména starší) platformy jsou postupně omezovány. Vysílače FrSky patří k nejkvalitnějším a nejspolehlivějším.

Poslední dobou je ovšem poněkud problematická budoucí kompatibilita (firma FrSky se oprávněně považuje ze lídra trhu a snaží se zaváděním záměrných SW i HW nekompatibilit všemožně ztěžovat používání modulů jiných systémů ve svých vysílačích a svých modulů v cizích vysílačích). Objevují se i náznaky, že FrSky plánuje omezit využívání OpenTx ve prospěch proprietárního systému.

Z tohoto důvodu, pokud nejste nuceni používat nové systémy FrSky (ACCESS, R9) a/nebo potřebujete využívat i jiné systémy (FlySky, Spektrum DSM2/DSMX, WLToys,...), doporučuji zvážit alternativy ve formě vysílačů s multiprotokolovým vysílacím modulem (Jumper/Radiomaster), minimálně jako druhý či záložní vysílač. Získáte tím mj. i podporu starších variant protokolu FrSky (ACSST - D8, D16, D16 Eu LBT, V8), které jsou v nových konstrukcích FrSky postupně omezovány.

T9X - tímhle to celé začalo

Flysky TH9X

Jako T9X budeme dále označovat celou skupinu vzájemně kompatibilních vysílačů, prodávaných pod mnoha značkami a typovými označeními (FlySky TH9X, TURNIGY T9X, IMAX 9, EURGLE 9X, CopterX CX-CT9A, ...).

Původním výrobcem je čínská firma FlySky (neplést s rovněž čínskou FrSky).

Vysílač T9X je vybaven černobílým nepodsvětleným displejem technologie LCD 128 * 64 pixelů, dvěma analogovými 2osými ovladači (kniply), 3 otočnými potenciometry, 5 dvojpolohovými pře­pínači, jedním 3polohovým přepínačem, jedním monostabilním 2polohovým přepínačem („vrací se“) a 4 digitálními trimy. Je schopen ovládat až 8 výstupních kanálů.

Vysílací modul je osazen jako výměnný (i když u většiny verzí Turnigy T9X poněkud ob­tížněji kvůli napevno zapájené anténě), kompatibilní s výměnnými moduly pro vysílače JR/Spektrum. V současné době je prodávána s 2,4GHz vf modulem FlySky a nebo bez vf modulu.

Velkou předností tohoto zařízení je cena. V době psaní tohoto textu jiné RC soupravy obvykle stojí od cca 120 € za jednoduchá začátečnická rádia až po cca 1000 € za všeumějí­cí mnohakanálová monstra. Tohle rádio stojí 60 €. Nevýhodou tohoto rádia je mírně problematický originální FW.

Pro toto rádio původně vznikly všechny výše zmiňované firmwary (Th9X,...,OpenTx).

V průběhu doby bylo pro T9X vyvinuto mnoho doplňků a úprav, které si realizují sami uživatelé, případně někteří šikovnější jedinci i pro ostatní (většinou za poplatek více méně symbolický). Standardem je dnes připojení kabelu pro programátor (případně vestavěný celý programátor), doplněné podsvícení displeje ovládané FW a HW úpravy pro připojení vysílacích modulů s telemetrií FrSky. Díly pro některé HW úpravy lze zakoupit i u prodejců vysílače - např. DIY kit pro podsvětlení displeje od HobbyKingu a programátor AVR tamtéž.

Pro nahrání alternativního firmware je nutné mít uděláno doplnění programátoru nebo programovacího konektoru pro externí programátor.

Toto rádio (s originální zákl. deskou) je asi nejlepší volba pokud máte opravdu "hluboko do kapsy" a nebojíte se drobných HW úprav (minimálně je třeba udělat připojení programátoru).

Poslední verze OpenTx, podporující toto rádio je 2.1.x.


Alternativní základní desky pro T9X

Gruvin, Er9Sky

Pro rádio T9X existovaly 2 alternativní základní desky (Gruvin a Er9Sky), vyvinuté a vyráběné velmi kvalifikovanými nadšenci. Doplňovaly funkce, které základnímu T9X chyběly (SD kartu, hlasový výstup, lepší procesor s více paměti, zpracování telemetrie,..). Protože ale cena byla srovnatelná s cenou celého rádia a objevil se Frsky Taranis se všemi funkcemi za cenu nižší, než je součet cen za T9X a alternativní desky, byla po uvedení FrSky Taranis výroba obou desek ukončena. Podle neověřených informací je Er9Sky základem nové verze Turnigy 9XR (nazývané Turnigy 9XR Pro), kterou vyvinul HobbyKing pod svou značkou Turnigy ve spolupráci s původním autorem Er9Sky. Toto rádio stojí méně než $100.

Smartieparts 9Xtreme

Dodávky 9Xtreme byly ukončeny.

Nedávno se objevila přídavná deska Smartieparts 9Xtreme. Je to velmi zajímavá konstrukce. Po připojení do vysílače (bez pájení, pouhým přišroubováním a přepojením konektorů) přeprogramuje původní procesor T9X na obsluhu periferních zařízení a hlavní činnost převezme nový, řádově výkonnější procesor přídavné desky. T9X tak snadno získá schopnosti obdobné FrSky Taranis či Turnigy 9XR Pro. Teď jedna špatná zpráva: tato deska zatím není podporována ve FW OpenTx a vzhledem k přeorientaci úsilí vývojového týmu OpenTx na vysílače FrSky asi ani v dohledné době nebude. 9Xtreme je z výroby naprogramována FW ERSky9X, což je zdonalený "větší bráška" ER9X (ze kterého původně vznikl OpenTX). Takže je to OpenTx podobné, ale není to OpenTx.

AR9X

Dodávky AR9X byly ukončeny.

Svět kolem fenoménu T9X žije... V srpnu 2015 se objevila nabídka další zajímavé alternativní desky pro T9X: AR9X, vyráběná v Koreji. Funguje na ní OpenTx (a rovněž Er9X).

ar9x_10-800x500_o

Podporuje telemetrii FrSky (DJT a S.port XJT). Obsahuje programátor. Montuje se připojením na původní konektory, nevyžaduje pájení.

Deska má velmi promyšlenou konstrukci, využívá stávající otvory a prolisy v skříňce T9X i pro zpřístupnění SD karty a USB konektoru, takže není nutné nic vrtat a lepit.

Informace lze získat na RC Groups a na vlastním webu desky (ar9x.net)

Pužitím této desky T9X získá schopnosti obdobné FrSky Taranis či Turnigy 9XR Pro.

Deska existuje i v univerzálním provedení pro vestavění do jiných mechanik vysílačů.

Specifikace

 • 32-bit ARM Cortex M3 processor, 100 pin
 • 512kBytes Flash, 64kBytes SRAM
 • COM1,2 Rx,Tx TR buffered, S.port support
 • COM3 ready for Bluetooth Module Interface
 • I2C bus pin header ready
 • 7 ways Rotary Encoder & All key buttions, 3 ways button pin headers ready,
 • LCD back light controller (*back light not included)
 • Powerfull Haptic contorller (*vibration motor not included)
 • PPM2, Batt. PWR, GND connection ready for secondary RF module.
 • All IOs are ready in 2.54mm(100mil) standard pin header.
 • Software power off delay
 • 3W Audio Amplifier embedded, 2W 8 Ohm Speaker included
 • Micro SDCard slot (*sdcard not include)
 • micro USB
 • Batt. Reverse Protection
 • Operation Voltage from 7.6~14V (*varies depends on attached external devices)
 • low power consumption 80mA @ 12VTurnigy 9XR

Turnigy 9XR

Tento vysílač již není vyráběn a prodáván.

Turnigy 9XR je v podstatě mírně upravený klon vysílače T9X. Tento vysílač vyrábí přímo prodejce HobbyKing pod svojí značkou Turnigy.

Vysílač se od T9X poněkud liší a není možné například jednoduše přenést elektroniku a její části z jednoho typu do druhého. Pro uživatele T9X je zklamáním, že v T9X nejdou jednoduše použít křížové ovladače z Turnigy 9XR. Jsou totiž o něco lépe provedené a jsou k dostání jako náhradní díl.

Vysílač se prodává bez vf modulů a přijímačů, předpokládá se zejména použití vysílacích modulů Orange DSM (kompatibilní se Spektrum DSM2/DSMX) a modulů Turnigy DSSS, kompatibilních s přijímači používanými s vysílači T9X a T-6A.

Nevýhodou tohoto vysílače jsou mimořádně nevhodná a nepohodlná "gumová" tlačítka pro nastavování a programování rádia s velmi tvrdým a přitom nejistým stiskem. Řada uživatelů je svépomocí nahrazuje mikrospinači, které se na jejich místa vejdou a ovládání výrazně zlepší. |}

Výhodou 9XR je to, že má vestavěny již z výroby některé části, které si do T9X museli uživatelé doplňovat svépomocí. Jsou to zejména:

 • Vyvedený konektor pro AVR programátor, takže lze jednoduše měnit FW, nahrávat a zálohovat data modelů pomocí počítače.
 • V novějšívh sériích procesor s dvojnásobnou pamětí (128M místo 64 u T9X)
 • Funkční podsvětlení displeje, ovladatelné firmwarem - bohužel jen modré barvy.
 • Konektory PPM - Trainer Ports - kompatibilní s JR (a T9X) i Futaba (propojení učitel/žák, připojení k simulátoru na PC,...).
 • Napájení z LiPol akumulátoru 3S.
 • Již z výroby nahraný Open Source firmware ER9X. Bohužel výrobce nedodržel podmínky GNU GPL a proto je tento FW vlastně formálně nelegální (minimálně u prvních výrobních sérií) - výrobce se později omluvil a uznal nároky autorů, není nám ale známo zda zveřejnil úplné zdrojové texty svých úprav, jak požaduje licence GPL.
 • Vnitřní 2,4GHz anténa (v "uchu" vysílače) - připraveno pro budoucí speciálně vyráběné moduly (např. OrangeRX 2.4Ghz Telemetry Module For Turnigy 9XR Pro (DSMX/DSM2/Walkera Compatible), nebo Turnigy DSSS 2.4Ghz Transmitter Module For 9XR / 9XR Pro (JR Configuration). Pro standardní JR moduly nejde vestavěnou anténu jednoduše využít. Lze použít svépomocně v případě osazování vysílače tzv. DIY moduly, zejména FrSky DHT.
 • Kniply na kuličkových ložiscích

Do tohoto vysílače lze samozřejmě rovněž nahrát namísto ER9X firmware OpenTx.

Výrobce má pro tento vysílač vybudovaný samostatný web: http://turnigy9xr.com/ a fórum: http://forum.turnigy9xr.com

Pokud chcete nebo musíte dát za rádio co nejméně a nechcete dělat HW úpravy, je tohle rádio ta správná varianta. Je nejvhodnější s modulem pro systém DSM2/DSMX (Orange)

Update 8. 1. 2016, 01:19 (CET): Bohužel, toto rádio již není dodáváno. Současně ale Hobby King snížil ceny novější a podstatně dokonalejší Turnigy 9XR Pro na cca 70 USD, takže je vlastně cenově ve stejné kategorii, jako byla 9XR.

Poslední verze OpenTx, podporující toto rádio je 2.1.x. Pokud potřebujete pokročilejší funkce (např. širší podpora multiprotokolových vysílacích modulů), zkuste se podívat na obdobný open source FW Er9X, který se zatím drží plné kompatibility i se staršími rádii s menší pamětí a procesorem AVR.

Turnigy 9XR Pro

Turnigy 9XR

Zdenek 19. 2. 2019 Tento vysílač již není vyráběn a je doprodáván.

Turnigy 9XR Pro je další, podstatně kvalitnější, verzí vysílače, vyráběnou pod značkou Turnigy pro známého čínského prodejce RC vybavení HobbyKing.

Mechanicky vychází z Turnigy 9XR (má ale podstatně kvalitnější programovací tlačítka) a má zcela novou elektroniku. Nový HW je odvozen od poměrně úspěšné a populární alternativní základním desky pro T9X - Er9Sky. Na vývoji Turnigy 9XR Pro se údajně podílel původní autor a výrobce desek Er9Sky.

Vysílač se prodává (stejně jako levnější verze 9XR) bez vf modulů a přijímačů, předpokládá se zejména použití vysílacích modulů Orange DSM (kompatibilní se Spektrum DSM2/DSMX) a modulů Turnigy DSSS (kompatibilních s přijímači používanými s vysílači T9X a T-6A) a FrSky DJT a DXT (špičkové vysílací moduly s možností telemetrického přenosu - 9XR Pro umí telemetrii FrSky s pomocí speciálního propojovacího kabelu zpracovávat a zobrazovat).

Jako firmware se dodává Ersky9Xr, je ale možné jej snadno nahradit OpenTx (programátor je vestavěný).

Tato verze přináší doplňky jako je vestavěné rozhraní USB, slot na SD kartu, hlasový a vibrační výstup a schopnost využívat telemetrii.

Nejdůležitější vlastnosti 9XR Pro:

 • Firmware ersky9xr pro procesory ARM s podporou simulátoru EESKYPE, lze přehrát na OpenTx
 • 24 kanálů
 • 48 volných mixů
 • Expo, trojité výchylky, uživatelské křivky
 • Hlasová upozornění
 • Zobrazování telemetrie
 • Jednočipový mikrokontroler Atmel SAM3S ARM Cortex M3, 32 bit, 512K flash, 64Kb SRAM
 • 4Mb EEprom (paměť na více než 30 modelů)
 • Micro SD karta (v dodávce)
 • Mini USB port, pro přístup na SD kartu a programování
 • 0,5W W softwarově ovládáný zvukový zesilovač.
 • Připraveno propojení pro kompatibilní VF moduly s telemetrií
 • RS232 sériové rozhraní pro připojení externích telemetrických modulů (přes PPM konektor Futaba - trainer jack). Podporuje moduly FrSky DJT, DXT.
 • Sériové rozhraní pro moduly Blue Tooth (HC-06,RN42)
 • Řiditelné LED podsvícení
 • Vibrační motorek (pager vibrator) pro indikaci středu trimů a upozornění na alarmy - "Haptic Buzzer".
 • Vylepšené přepínače na ovládacích tlačítcích - klasické mikrospoinače jako u T9X (jasná hmatová indikace stisknutí)
 • Vestavěný zavaděč - firmware lze nahrát za méně než 15s
 • Plná podpora pro VF moduly s telemetrií. Brzy budou dostupné i moduly DSM.
 • Konektor na sluchátka
 • Kniply s kuličkovými ložisky
 • Vestavěné PPM výstupy (trainer port) kompatibilní s JR & Futaba
 • 1.5Amp, 5V napěťový regulátor s širokým rozsahem vstupních napětí (6.5 - 30V) používá stejný 3S lipo konektor jako 9XR
 • Konektor pro připojení rotačního enkodéru (otočný ovladač) s tlačítkem. Otočný ovladač není součástí dodávky, předpokládá se doplnění uživatelem
 • Podpora 6ti polohového přepínače a více 3 polohových přepínačů - musí si doplnit uživatel

Je to řešení cenově i výbavou přibližně srovnatelné s FrSky Taranis. Taranis je dražší, ale má v ceně VF modul, akumulátor, více třípolohových přepínačů, navíc dva boční potenciometry a lepší displej. T 9XR Pro má zase vestavěný vibrační motorek a PPM výstup obou typů - čtvercový konektor Futaba i zdířku JR. Podle našeho názoru je za současnou cenu ($100 - 6.2014) vysílač předražený a pokud nemáte již nakoupené kompatibilní (JR) VF moduly, je výhodnější koupit FrSky Taranis. Turnigy 9XR Pro má smysl asi hlavně pro toho, kdo je vybaven např. VF moduly a přijímači FlySky nebo Orange DSM a chce pořídit co nejlevněji vysílač s moderními funkcemi bez VF modulu.

Update 7. 1. 2016, 18:24 (CET):

V současnosti HK snížil cenu 9XR Pro na necelých $70, což dosti mění situaci ve prospěch Turnigy 9XR Pro. Za cca $102 ($70 + $18 za vysílací modul, kompatibilní s FlySky + $14 za akumulátor) lze pořídit kompletní velmi dobře vybavené rádio. Za tuto cenu je již poměrně konkurenceschopné. Turnigy 9XR Pro se tak dostala do cenové relace blízké původní 9XR (která již není dodávána).

Taranis ovšem disponuje modulem, podporujícím telemetrii, při zakoupení příslušného modulu FrSky XJT (cca $45) se cena Turnigy 9XR Pro dále zvedne na cca $130, Taranis ale (v nejlevnější verzi bez přijímače a kufru) stojí cca $200, s dopravou a DPH nebo v ČR $250-270 ...

Na tomto rádiu není možné provozovat OpenTX se skriptovacím jazykem Lua.

FrSky Taranis X9D

FrSky X9D Taranis

Zdenek 25. 12. 2015: Již se nedodává, byl nahrazen typem Taranis Plus.

Vysílač poněkud vyšší kvalitativní třídy (samozřejmě i cenové, ale pořád za cenu začátečnických rádií jiných značek).

Vyrábí jej firma FrSky, která je známá hlavně kvalitními, spolehlivými a cenově dostupnými vysílacími moduly a přijímači s plnohodnotným telemetrickým přenosem a velkým dosahem.

Taranis je jejím prvním kompletním RC systémem (vysílač s vestavěným vf modulem a přijímač) této firmy. Vysílač je v této cenové kategorii naprosto bezkonkurenčně vybavený hardwarem i firmwarem.

Je poměrně kvalitně mechanicky proveden, má více ovládacích prvků, více paměti a výrazně výkonnější procesor než T9X. Má kniply s kuličkovými ložisky a zvukový výstup s hlasovou syntézou (TTS). Umožňuje používat SD kartu na uložení nastavení pro jednotlivé modely a pro záznam dat z telemetrie.

Volitelně je možné modifikovat tento vysílač instalací doplňkových a alternativních dílů, dodávaných výrobcem:

Dodával se v elegantním hliníkovém kufříku, ale nyní již není tato varianta k dispozici (zřejmě z cenových důvodů), byla nahrazena běžným balením v kombinaci papír/pěnový výlisek.
Nejzajímavější vlastnosti FrSky Taranis:

 • Vysílač je již z výroby opatřen firmwarem OpenTx. Na rozdíl od Turnigy 9XR tady výrobce od začátku spolupracoval s vybranými vývojáři OpenTx, takže vysílač je licenčně čistý a firmware upravený přímo původními vývojáři na míru pro nové rádio.
 • Vestavěný velmi kvalitní vf modul s plnohodnotnou telemetrií (pochopitelně systému FrSky)
 • Volný slot pro připojení dalšího vysílacího modulu (systému JR)
 • Veký podsvícený displej (212*64 bodů)
 • Velké množství (8) ovládacích volně použitelných přepínačů:
  • 6 třípolohových (3 stabilní polohy)
  • 1 dvoupolohový (2 stabilní polohy)
  • 1 dvoupolohový (1 stabilní poloha)
 • 4 potenciometry (analogové vstupy):
  • 2 klasické otočné, montované na horní ploše vysílače
  • 2 otočné, ovládané páčkami z boku vysílače
 • Slot na mikro SD kartu
 • Zvukový výstup se syntézou řeči
 • Až 60 míst pro uložení nastavení modelů ve vnitřní paměti, na SD neomezený počet modelů
 • Vestavěný programátor s výstupem USB
 • Zdířka na sluchátka
 • Kniply vybavené kuličkovými ložisky, se snadno nastavitelnými mechanickými parametry a přepínáním ovládacích módů
 • Funkce Receiver Match - model má svůj přiřazený přijímač (obdoba Modell Match u Spektrum)
 • Telemetrie s hodnotami a alarmy zobrazovanými na displeji a (volitelně) sdělovanými hlasově
 • Průběžný záznam telemetrických dat
 • Možnost ovládat až 16 kanálů
 • Nízká latence (9ms)
 • Funkce FailSafe
 • Vestavěná diagnostika funkčnosti vf modulu, včetně antény vysílače

Návod k vysílači (HW) lze stáhnout ze stránek výrobce. Český manuál pro Taranis v PDF od Ing. Jaroslava Řehůřka je ke stažení na jeho webu. Ostatně, velmi zajímavý je celý web Jaroslava Řehůřka o FrSky Taranis

Anglický návod k použité modifikaci OpenTx je například na webu OpenTx.


FrSky Taranis X9D Plus

FrSky X9D Taranis
Taranis Plus je novější vývojová verze vysílače Taranis. Vzhledově je prakticky shodný. Uvnitř je ale řada změn (zatím se zdá, že většinou k lepšímu).

Pro Taranis Plus platí vše, co je výše uvedeno pro Taranis. Změny jsou popsány dále. Pokud již máte Taranis (hlavně novější veze B), není důvod ke změně.

Pokud potřebujete vibrační upozornění (létáte-li ve skupince, je hlasové hlášení docela otravné), je možné koupit ke klasickému Taranisu za cca 200Kč vibrační modul a poměrně jednoduše nainstalovat. Změny barvy displeje by byla obtížnější, ale to trápí málokoho.

Pokud Taranis ještě nemáte, je samozřejmě lepší koupit verzi Plus, i když je o dost dražší.

Co má navíc oproti původnímu Taranisu?

 1. Kvalitnější displej s dvojbarevným podsvícením (modrá/bílá). Lze nastavit barvy od bílé až po intenzivně modrou.
 2. Vestavěný vibrační motorek
 3. Překonstruovaná vnitřní elektronika:
  • přehlednější a delší kabely spojující jednotlivé části
  • lepší parametry zvukového modulu, neovlivňuje se již prakticky s ostatními částmi
  • překonstruovaný vysílací modul, integrovaný do zadní desky elektroniky
 4. Dodává se (prozatím?) v ještě lepším kufříku než první Taranisy. Uvidíme, jak dlouho to vydrží...


Co chybí?

 • Vestavěná diagnostika funkčnosti vf modulu, včetně antény vysílače (kontrola vysílacího výkonu antény)


Pokud si to můžete dovolit a nejste vázáni na používání přijímačů FlySky, doporučujeme tohle rádio. Je poněkud dražší než rádia z předchozích odstavců, ale ten rozdíl za to stojí. Lze jej doplnit dalším vysílacím modulem, např. z Flysky TH9X, nebo Orange modulem DM2/DSMX (Spektrum). Lze pak přepínat v menu mezi režimy FrSky a FlySky nebo Spektrum.


FrSky Taranis E

FrSky Taranis E
Taranis E Plus je pultová verze vysílače Taranis. Ze všech vysílačů, zmiňovaných na tomto webu je to jediná, ostatní jsou všechny palcové.

Základní vlastnosti jsou obdobné verzi X9D+.

Podle informací prvních majitelů je vysílačka hodně kvalitně vyrobená a působí velmi solidním dojmem. Cenově je ale již poněkud mimo běžný rozsah cen zde popisovaných vysílačů.

Trochu problematické je doplňování přídavných vysílacích modulů (nutno otevřít skříň vysílače) a na sluníčku nečitelný pomocný displej (začal se prodávat sítnicí kryt, který problém alespoň částečně řeší). |}


Parametry

 • 16 vysílaných kanálů (až 32 s přídavnými moduly)
 • Paměť na 60 modelů
 • 64 mixů
 • 9 letových režimů
 • 32 nastavitelných křivek
 • 32 virtuálních spínačů
 • 64 speciálních funkcí (pro vlastní hlášení, alarmy, ...)
 • 9 globálních proměnných
 • 6 3polohové přepínače
 • 1 dvoupolohový přepínač
 • 1 monostabilní přepínač
 • 2 klasické potenciometry
 • 2 boční potenciometry
 • 2 tahové potenciometry
 • Pozice pro možné rozšíření o další prvky (8 přepínačů a 2 potenciometry)
 • Hlasový a zvukový výstup pro alarmy (RSSI) a telemetrická data
 • Diagnostika vysílače vč. antény - SWR
 • MiniUSB (připojení k PC, aktualizace FW)
 • SD karta pro ukládání dat a aktualizaci FW


Co má navíc oproti původnímu Taranisu?

 1. Taranis X9E má nahraný FW OpenTx 2.1, starší (a ověřenější) verze FW nelze použít.
 2. Taranis E má druhý pomocný displej v horní části u antén. Tento displej je malý barevný OLED, dosti špatně čitelný v silnějším osvětlení (na slunci).
 3. Taranis x9e má mnohem více použitelných přepínačů, včetně pozic pro jejich dodatečnou montáž.
 4. Taranis E má navíc na povrchu dva přídavné tahové potenciometry.

Co chybí?

 1. XDE nemá externí slot na vysílací moduly. Pokud se má přidat další modul (využít 32 kanálů, použít vysílací moduly Spektrum, FlySky,...) je nutné otevřít skříňku vysílače, vyřešit přepojení antény atd. Navíc je nutné skříňku otevírat při každém bindování přídavného modulu, nebo udělat nějaké HW úpravy pro vyvedení bindovacího tlačítka na povrch vysílače.Pokud chcete kvalitní pultové rádio za dobrou cenu, je Taranis E rádio pro vás.

FrSky Horus X12S

FrSky_Horus_X12S
Rádio "vyšší střední třídy" FrSky X12S Horus. Místo u FrSky již obvyklého FW OpenTx je dodáván vlastní FW FrSky FrTx operation system, který je nainstalován z výroby. S OpenTx se nadále počítá jako s alternativou, bude se ale muset nahrát svépomocí. Ten FrTx je údajně OpenTx s doplněným povrchem, který umožňuje tradičnější ovládání, než má OpenTx.

Jde o zatím nejluxusnější z rádií FrSky, tomu také odpovídá cena - necelých $500. Má nejrůznější vymoženosti, jaké si jen lze představit - bezkontaktní (hallovy) snímače na kniplech, BlueTooth, GPS, ... Jeho mechanika je evidentně inspirována rádiem DS-16 české firmy JETI.

Proti nejznámějšímu Taranisu X9D má navíc i některé vstupní prvky:

 • 2 x tahové potenciometry
 • 1 x 6polohový přepínač (resp potenciometr s 6krokovou aretací)
 • 2 x přídavné trimy

Zde je diskuse na:

Zde jsou technické údaje podle webu výrobce:

 • Z výroby nahraný operační systém FrSky FrTX, Open source firmware je rovněž podporován
 • Hlasový výstup (hodnoty, alarmy, nastavení, atp.)
 • Displej (480*272), čitelný ve venkovním prostředí
 • Kovové obráběné 6 ložiskové kniply s přesnými hallovými snímači, rozšiřitelné na koncích páček (and extensible by stick ends - to jsem přesně nepobral)
 • Vestavěný GPS modul
 • Vestavěný bezdrátový systém učitel/žák
 • Vestavěné 6 osé sensory (3 osy gyro a 3 osy snímače zrychlení)
 • Dva druhy hliníkových čelních panelů (matované nebo s texturou)
 • 16 kanálů (max. 32 kanálů)
 • Plný záznam telemetrie a dat reálného času.
 • Detekce antény a hlídání SWR
 • Receiver match
 • Nově zkonstruovaný interní VF modul IXJT s nižší latencí a vyšší stabilitou
 • Vestavěná anténa, lze přidat externí anténu i pro interní VF modul.
 • Zásuvka pro externí VF modul
 • Bezpečnostní vypínač s integrovaným úchytem na nosnou stuhu
 • Dva typy vstupů učitel/žák
 • MP3 přehrávač
 • Vibrační signalizace
 • NiMH baterie s vestavěným nabíjecím obvodem
 • 6 polohový přepínač pro snazší změnu letových režimů
Kompatibilita:      FrSky X series, D series, L series and V8-II series 
             (plus jiné přijímače s příslušným externím modulem)
Pracovní napětí:     9.6V ss
Počet kanálů:      16 (rozšiřitelné do 32)
Provozní teplota okolí: -10~60℃

Další obrázky a videa ze nalézt u betatesterů, např.

Poznámky:

 • Horus v Evropě neumí režim D8 (stejně jako ostatní produkty FrSky, dodávané od r. 2015). Je to důsledek změny podmínek v bezlicenčním pásmu 2,4GH z nařízení EU. Pro Evropu bude mít vestavěný modul iXJT režimy D16 LBT a LR12 a pro ostatni svět D16, D8 a LR12.
 • EU nařídila zákaz možnosti uživatelského flashování VF modulů (Etsi 300 328 verze 1.9.1), takže změna FW VF modulu a přijímačů bude patrně možná jen v autorizovaném servisu.


FrSky Taranis Q X7

FrSky_Taranis Q X7
Zatím nejlevnější varianta dnes již tradičního vysílače Taranis - Taranis Q X7. Jde o levnější rádio, určené především pro méně náročné zákazníky, ev. začátečníky.

I tak ale svými parametry převyšuje většinu o mnoho dražší konkurence. Mj. je to dobrá varianta pro uživatele T9X/TH9X, 9XR, kterým rádio z nějakého důvodu dosloužilo.

Používá firmware OpenTx.

Rádio je možné zakoupit mj. u tradičního českého prodejce RC Studio, ev. i na Banggoodu.

Jak to vypadá uvnitř - video od RC Studio

Taranis X7 prvky.png

Toto rádio má oproti klasickému Taranisu X9D+ některá omezení:

 • Nemá potenciometry, ovládané páčkami z boku vysílače.
 • Menší počet přepínačů (6ks).
 • Menší displej s nižším rozlišením 128x64 (jako T9X, 9XR Pro, ...), podsvícený. Nebudou přímo použitelné stávající příručky pro Taranis (příručky pro T9X, který používá stejné rozlišení displeje, nejsou aktualizované na OpenTx V2.x).
 • Dodává se s oběma kniply centrovanými ("tankistický mód"), podle požadovaného módu je třeba jednu z pružinek vyřadit jednoduchým zásahem po otevření vysílače.

Vlastnosti:

 • Kniply z kvalitního plastu s kuličkovými ložisky
 • Receiver Match
 • Hlasový výstup (měření, alarmy, nastavení, atp.)
 • Záznam letových dat
 • Hlídání síly signálu (RSSI)
 • Velmi nízká latence
 • Vibrační upozornění
 • Soubory modelů kompatibilní s TARANIS X9D/X9D Plus/X9E.
 • Open source firmware OpenTx

Informace, manuál:

Jumper T12

Jumper T12

16CH Radio Transmitter with JP4-in-1 Multi-protocol RF Module

Patrně nejlevnější a velmi univerzální rádio s FW vycházejícim z OpenTx.

Poměrně (vzhledem k ceně) kvalitní HW, může mít i kniply s Hallovými snímači (verze Jumper T12 plus). Vlastnotmi zhruba odpovídá FrSky Taranis Q7.

Rádio je velmi malé a lehké. Rozměry 158 * 150 * 58 mm, váha 342g (bez baterií).

Neobsahuje interní VF modul, proto se musí na začátku v nastavení vypnout využití interního modulu a nastavit pro dodávaný externí modul.

Mechanika tohoto rádia vychází ze staršího rádia T8SG výrobce FrSky.

Používá FW JumperTx, jež je odvozený (forkovaný) z OpenTx v2.2.2. Lze použít i přímo OpenTx, ve verzi vyšší než 2.3.

Vývojáři OpenTx prozatím odmítají zařazení Jumper T12 mezi oficiálně podporované produkty a výrobce nesmí používat pro FW název OpenTx..
Update: Na webu OpenTx se Jumper T12 objevil mezi podporovanými produkty. Podpora platí zřejmě od OpenTx v2.3.

Na webu výrobce je možné najít odkazy ke stažení JumperTx, tak i odkazy na standardní OpenTx. Zda a jak bude FW JumperTx aktualizován není zatím jasné, zejména proto, že rádio je již podporováno v "originálním" FW OpenTx..

Podporuje dnes módní Crossfire modul s dlouhým dosahem a nízkou latencí (s využitím Lua scriptů).

Vlastnosti:

 1. Kniply poměrně kvalitní, existuje i varianta s Hallovými snímači.
 2. Přepínače:
  • 4x3polohové
  • 2x2polohové
 3. Potenciometry 2x vpředu vespod
 4. PPM výstup 3,5mm konektor
 5. Mini USB konektor pro pro zálohování a nahrávání modelů, aktualizaci FW a připojení k simulátorům
 6. Slot na mikro SD
 7. Podsvětlený malinký (1.7"), ale doře čitelný, monochromatický LCD 128x64
 8. Napájení 2x18650 nebo 4xAA. Nedoporučuje se využívat tužkové články s dodávaným vysílacím modulem - napájecí napětí je na dolní hranici pracovního napětí modulu. Situaci naštěstí řeší nahrazení klece na AA články vhodným 2 článkovým akumulátorem LiPo (ev. LiIon), nebo klecí na 2xLiIon 18650. Konektor pro připojení baterií je běžný balanční 2S konektor. Zdá se, že vysílač je nyní standardně dodáván jak s klecí na 4xAA, tak i s alternativním držákem na 2xLiIon 18650 (válcové).
 9. Standardní zásuvka na JR moduly. Osazena univerzálním modulem "4-in-1 Multi-protocol module" (CC2500, NRF24L01, A7105 and CYRF6936 RF Chips) z produkce Jumper.
 10. Hlasový výstup na vestavěný poměrně nekvalitní chrchláček (měření, alarmy, nastavení, atp.).
 11. Výstup na sluchátka chybí.
 12. Podpora Crossfire modulu (s využitím Lua scriptů)
 13. Vibrační upozornění
 14. Dodává se bez mikro SD karty, nutno koupit zvlášť a stáhnout příslušný obsah z webu
 15. Akumulátory nelze v Jumperu dobíjet, je nutné je vyjmout a nabít v externí nabíječce

Verze Jumper T12 Plus:

 1. bezkontaktní snímače polohy s Hallovými sondami
 2. černá barva vysílače
 3. potenciometry mají mechanicky zvýrazněnou střední polohu

Jumper T12 se ještě hodně vyvíjí, např. i ovlávání tlačítky se vyskytuje minimálně ve dvou verzích:

 • obdoba ovládání Taranis X7 (místo točítka horní a dolní tlačítko vpravo, Enter-potvrzování horní vlevo, Exit dolní vlevo, Page pravé vpravo, Menu levé vpravo).
 • logičtější, využívající všech 6 tlačítek podobně jako ve FW pro T9X (ale nefunguje dlouhý stisk Enter - např. pro změnu zadávání malá/velká písmena - nutno řešit přes Companion/simulátor).

Problémy:

 • JumperTx zatím nenabízí vlastní alternativu Open Tx Companion; s trochou opatrnosti lze využívat Companion Open Tx v2.2. Spolehlivější je použít OpenTx v2.3 a vyšší, ten má Companion plně funkční.
 • neexistuje oficiální firmware OpenTx; v Companion a simulátoru nutno používat nastavení pro Taranis Q X7, volby "multimodule" a "lua".
 • při nahrání binárního souboru modelu z Taranisu s jiným nastavením FW se může Jumper "kousnout" a je nutno provést nové nahrání FW a reset do továrního nastavení
 • v simulátoru je třeba používat ovládání pro Taranis X7
 • FW JumperTx přejmenovává některé ovládací prvky A~SA, B~SB, C~SC, D~SD, G~SF, H~SH
 • nikdy nenahrávejte do Jumperu firmware pro Taranis Q X7. Minimálně se otočí displej a přestanou fungovat ovládací (programovací) tlačítka, nebo by se mohl stát i větší malér.

Informace, manuál:


Jumper T16

Jumper T16

Kvalitní (v poměru cena/výkon) a bezkonkurenčně univerzální rádio s FW vycházejícim z OpenTx. Velmi (vzhledem k ceně) dobrý HW, může mít i kniply s Hallovými snímači (verze Jumper T16 plus). Vlastnotmi zhruba odpovídá FrSky Horus 10.

Podporuje dnes módní Crossfire modul s dlouhým dosahem a nízkou latencí (s využitím Lua scriptů). Na webu výrobce je možné najít odkazy ke stažení JumperTx, tak i odkazy na standardní OpenTx.

Mechanika rádia je inspirována rádii Futaba řady T16-T18, naštěstí bez módního dotykového ovládání..

Rádio je poměrně malé a lehké. Rozměry 180 * 190 * 58 mm, váha 800g (včetně baterií).

Vývojáři OpenTx prozatím odmítají zařazení Jumper T16 mezi oficiálně podporované produkty a výrobce nesmí používat pro FW název OpenTx..
Update: Na webu OpenTx se Jumper T16 objevil mezi podporovanými produkty. Podpora platí od OpenTx v2.3.3.

Existuje ve 2 variantách:

 1. Jumper T16/ Jumper T16+
  Neobsahuje interní VF modul, proto se musí na začátku v nastavení vypnout využití interního modulu a nastavit pro dodávaný externí modul.
 2. Jumper T16+ Pro
  Obsahuje interní VF modul. FW JumperTx má s interním modulem problémy, nelze používat OpenTx Companion, vede po zápisu do rádia často na pád do "Emergency Mode". OpenTx bude podporovat podporuje oficiálně Jumper T16 Pro od v 2.3.3.

Starší série Jumper T16 používají FW JumperTx, jež je odvozený (forkovaný) z OpenTx v2.2.2. Od verze 2.3.3 lze použít i přímo OpenTx, novější rádia se dodívají přímo s OpenTx.

Vlastnosti:

 1. Kniply kvalitní, v kuličkových ložiscích, existuje i varianta s Hallovými snímači; přestavení na jiný mód je (např. proti vysílačům Turnigy) snadné.
 2. Přepínače:
  • 6x 3polohové,
  • 3x 2polohové,
  • 1x mžikový (Trainer),
  • 1x 6polohový přepínač, ovládaný 6 tlačítky.
 3. 4x potenciometry (2x vpředu vespod, 2x na vrchní straně).
 4. 2x volné trimy.
 5. PPM výstup 3,5mm konektor.
 6. Mini USB konektor pro zálohování a nahrávání modelů, aktualizaci FW a připojení k simulátorům.
 7. Slot na mikro SD.
 8. Barevný displej s úhlopříčkou 4.3" - 480*272 poměrně dobře čitelný i v denním světle.
 9. Napájení 2x18650. Konektor pro připojení baterií je běžný balanční 2S konektor.
 10. Standardní zásuvka na JR moduly. Osazena univerzálním modulem "4-in-1 Multi-protocol module" (CC2500, NRF24L01, A7105 and CYRF6936 RF Chips) z produkce Jumper.
 11. Hlasový výstup na vestavěný poměrně kvalitní reproduktorek (měření, alarmy, nastavení, atp.).
 12. Výstup na sluchátka chybí.
 13. Podpora Crossfire modulu (s využitím Lua scriptů).
 14. Vibrační upozornění.
 15. Dodává se včetně mikro SD karty s nahranými soubory hlsového výstupu, obrázků modelů, scriptů atp.
 16. Akumulátory nelze v Jumperu dobíjet, je nutné je vyjmout a nabít v externí nabíječce.
 17. Nevýhody proti Horus 10
  • Nemá výstup na sluchátka.
  • Nemá bezdrátový přenos učitel-žák (v případě T16 pro lze - podle informací v diskusních fórech - použít další, externí, multiprotokolový modul pro přenos učitel-žák).
  • Nemá S.Port konektor pro programování.
  • Nepodporuje nový protokol ACCESS firmy FrSky (a vzhledem k vendor-lock opatřením FrSky zřejmě nikdy podporovat nebude)

Verze Jumper T16 Plus:

 • bezkontaktní snímače polohy kniplů s Hallovými sondami místo potenciometrů.

Verze Jumper T16 Pro:

 • bezkontaktní snímače polohy kniplů s Hallovými sondami místo potenciometrů,
 • místo externího modulu ekvivalentní interní s anténou na těle vysílače,
 • šachta na externí modul je volná a může být použita např. pro instalaci modulu Crossfire, nebo druhého multiprotokolového modulu,
 • existence interního modulu způsobovala při použití FW JumperTx vážné problémy při práci se SW OpenTx Companion (často po nahrání modelů z Companionu do vysílače dojde k pádu FW do "Emergency Mode" - pak je obvykle nutné resetovat do továrního nastavení); tento problém řeší přechod na verzi OpenTx, podoporující Jumper T16 (nejméně v2.3.3).

Problémy:

 • u prvních sérií byly problémy s ulamováním šestihranných osiček u rolleru (váleček pro pohyb a potvrzování v menu) - byly vylisovány v celku s válečkem rolleru z plastu a nevydržely časté tisknutí, zejména, pokud jej uživatel mačkal na horním konci; v novějších sériích mají rollery osičky z kovu (přesto doporučujeme zvyknout si mačkat roller na dolním konci - ani snímač otáčení rolleru není z oceli); náhradní rollery s kovovými osičkami lze koupit např. na Aliexpressu,
 • jedna série Jumper T16+ mívá problémy se spolehlivostí plochých kabelů od ovládacích přepinačů a tlačítek k hlavní desce - výrobce po registraci sériového čísla zasílá náhradní kabely,
 • pro FW JumperTx (v současnosti nedoporučujeme používat, přejděte na oiginál OpenTx):
  • JumperTx nenabízí vlastní alternativu Open Tx Companion; s trochou opatrnosti lze využívat Companion Open Tx v2.3.; spolehlivější je nahrát OpenTx v2.3.3 a vyšší (zejména pro Jumper T16 Pro), ten má Companion plně funkční
  • v Companion a simulátoru nutno nastavit pro Horus 10, volby "multimodule" a "lua".
  • při nahrání binárního souboru modelu z Horusu s jiným nastavením FW se může Jumper "kousnout" a je nutno provést nové nahrání FW a reset do továrního nastavení
  • v simulátoru je třeba používat ovládání pro Horus 10,
  • nikdy nenahrávejte do Jumperu firmware pro Horus 10, HW se liší!,
  • existence interního modulu Jumperu T16 Pro způsobovala při použití FW JumperTx vážné problémy při práci se SW OpenTx Companion (často po nahrání modelů z Companionu do vysílače dojde k pádu FW do "Emergency Mode" - pak je obvykle nutné resetovat do továrního nastavení); tento problém řeší přechod na verzi OpenTx, podoporující Jumper T16 (nejméně v2.3.3).

Doporučujeme v každém případě používat originální OpenTx, od v2.3.3 podporuje Jumper T16 oficiálně a lze nastavit přímo tento typ rádia. Firemní FW JumperTx ztratil tímto opodstatnění a patrně nebude dále rozvíjen.

Informace, manuály:

Manuály jsou k dispozici u českého prodejce:

Pro práci s OpenTx lze použít manuály a návody k vysílačům Horus a (z části) Taranis.

Pro koho je Jumper T16 vhodný:

 • kdo má několik různých protokolů, které provozuje; vysílací modul výborně podporuje mj. FlySky, KN, DSM, FrSky (D8, D16 v mezinárodní i EU LBT verzi), S-FHSS aj.
 • kdo chce provozovat bez problémů vysílací systém Crossfire
 • kdo chce velmi dobré univerzální rádio a potřebuje šetřit finance
 • komu vyhovuje rozvržení ovládacích prvků a tvar vysílačů ve stylu Futaba T16 a chce využívat výhod OpenTx
 • kdo provozuje přijímače FrSky a chce záložní radio pro starší protokoly

Pro koho není vhodný:

 • kdo předpokládá, že bude potřebovat používat nejnovější přijímače FrSky se systéme ACCESS
 • pro koho je nepochopitelný či nepříjemný systém programování vysílačů s OpenTx (např. fanoušci FrSkyOS či Futaba)
 • kdo má dost peněz a nemá důvěru v čínské výrobce


ATmega128 M128 AVR


ATmega128 M128 AVR.jpg
Upravená Turnigy T5X.jpg

Řada modelářů s odpovídajícími zkušenostmi v oboru elektroniky využívá OpenTx pro doplnění počítačových funkcí "nepočítačovým" rádiům. Často jsou to například minivysílače Turnigy T5X.

Obvykle se k tomu využívá vývojová deska ATmega128 M128 AVR.

Příklad použití je např.:

Poslední verze OpenTx, podporující tuto platformu je 2.1.x.
Skupina programátorů odvodila od OpenTx nový FW OpenAVRc Solution (M2560) a pokračuje ve vývoji pro tuto platformu.

Arduino MEGA 2560

Arduino 2560.jpg
NextStepRC.jpg
Výkonnější varianta rádia, vytvářeného svépomocí:

OpenTx obsahuje podporu od verze 2.1.

Exisuje i opensource návrh skříňky z překližky.

Poslední verze OpenTx, podporující tuto platformu je 2.1.x.
Skupina programátorů odvodila od OpenTx nový FW OpenAVRc Solution (M2560) a pokračuje ve vývoji pro tuto platformu.

ARUni

Univerzální deska pro svépomocnou výrobu či úpravu rádia. Jde o variantu desky AR9X, původně určené do rádií rodiny T9X.

aruni_brd_2-228x228.jpg
aruni_pinlabel-800x500-800x500.jpG


Poslední verze OpenTx, podporující tuto platformu je 2.1.x