Akce

Wiki OpenTX

Ochrana osobních údajů

Z Wiki OpenTX

Podrobněji o autorských právech viz licence Creative Commons CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).


Shrnutí

Pokud stránky wiki pouze čtete, nejsou o vás shromažďovány žádné další údaje než údaje běžně zaznamenávané do protokolovacích záznamů libovolných webových serverů.

Pokud do wiki přispíváte, zveřejňujete všechno, co takto vkládáte. Pokud něco napíšete, předpokládejte, že to bude uloženo navždy. To se týká článků, uživatelských i diskusních stránek. Některé výjimečné případy jsou zmíněny níže.

Zveřejňování na wiki, veřejné údaje

Pouhou návštěvou webových stránek svou identitu nijak nezveřejňujete (ale viz chráněné logy níže).

Pokud nějakou stránku na wiki editujete, zveřejňujete své dílo. Činíte tak veřejně a u příslušné editace je jednoznačně označeno vaše autorství.

Identifikace autora

Při zveřejňování svých změn na wiki můžete být buď přihlášeni, nebo nepřihlášeni.

Pokud jste přihlášeni, budete identifikováni svým uživatelským jménem. Tím může být vaše pravé jméno, pokud se tak rozhodnete, nebo libovolný pseudonym, podle vaší volby při zakládání uživatelského účtu.

Pokud nejste přihlášeni, budete identifikováni svou síťovou IP adresou. To je číselná adresa určující místo na Internetu, ze kterého jste k wiki připojeni. Podle způsobu vašeho připojení může toto číslo označovat pouze velkého poskytovatele internetového připojení, nebo přesněji vaši školu, zaměstnavatele nebo váš domácí počítač. Je možné, že s využitím znalosti vašich zájmů, které přímo či nepřímo ukazujete editací článků, vás podle této IP adresy mohou identifikovat i soukromí jednotlivci.

Pro motivované jednotlivce může být podle okolností jednoduché i těžké propojit vaši síťovou IP adresu s vaší skutečnou identitou. Proto pokud máte výrazné obavy o své soukromí, zřejmě byste se měli přihlásit a pracovat pod pseudonymem.

Pokud pracujete pod pseudonymem, vaše IP adresa nebude zveřejňována s výjimkou případů zneužívání wiki, včetně vandalismu stránek na wiki prováděného vámi či jiným uživatelem se stejnou IP adresou. V každém případě však bude uložena na wiki serverech, kde k ní budou mít přístup správci serverů a uživatelé, kterým byl přidělen status „CheckUser“. Vaše IP adresa a její přiřazení k libovolným účtům, které z ní k wiki přistupovaly, mohou být za jistých okolností prozrazeny (viz níže).

Pokud z domova používáte firemní mailový server nebo se vzdáleně připojujete k firemní síti a pokud máte připojení přes DSL či kabelovou televizi, je pro vašeho zaměstnavatele zřejmě velice snadné identifikovat vaši IP adresu a vyhledat všechny vaše příspěvky označené touto IP adresou. Pro ochranu vašeho soukromí je v takové situaci vhodné použít uživatelské jméno. Po prevenci zneužití vaší identity někým jiným se nezapomeňte odhlásit, pokud používáte počítač sdílený i jinými uživateli.

Cookies

Při každé návštěvě stránek vám wiki pošle dočasnou cookie (PHPSESSID). Pokud se nehodláte přihlásit, můžete tuto cookie odmítnout, ale bez ní není přihlášení možné. Tato cookie se automaticky smaže při opuštění vašeho prohlížeče.

Když se přihlásíte, budou vám poslány další cookies, abyste při příští návštěvě nemuseli znovu zadávat uživatelské jméno (a volitelně též heslo). Tyto cookies vydrží 30 dní. Při odchodu z wiki můžete tyto cookies smazat, pokud jste na veřejně přístupném počítači a nepřejete si prozradit své uživatelské jméno příštím uživatelům tohoto počítače. (V takovém případě byste měli také smazat cache prohlížeče.)

Hesla

Velká část vztahů v komunitě kolem projektů nadace Wikimedia závisí na uživatelské pověsti a respektu, které postupně vznikají tím, jak uživatel projektům přispívá. Uživatelská hesla jsou jedinou zárukou integrity uživatelské historie editací. Všem uživatelům se doporučuje vybírat si silná hesla a nikdy je neprozrazovat. Nikdo by neměl, ať přímo či nepřímo, vědomě prozradit heslo jiného uživatele na veřejnosti.

Chráněné logy

Pokaždé, když navštívíte nějakou webovou stránku, posíláte na server velké množství informací. Většina webových serverů uchovává přístupové záznamy (tzv. logy) obsahující některé z těchto informací a používá je k získání povšechné představy o nejpopulárnějších stránkách, jiných stránkách, které na stránky odkazují, a jaké prohlížeče návštěvníci používají. Na projektech nadace Wikimedia není cílem používání těchto záznamů sledování oprávněných uživatelů.

Logy se používají pro tvorbu stránek se statistikou serveru; původní záznamy nejsou zveřejňovány a obvykle se zhruba po dvou týdnech mažou.

Zde je ukázka, co se do logu ukládá při zobrazení jedné stránky uživatelem:

64.164.82.142 - - [21/Oct/2003:02:03:19 +0000]
"GET /wiki/draft_privacy_policy HTTP/1.1" 200 18084
"http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_projects:Village_pump"
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.5"

Záznamy v logu si mohou prohlížet vývojáři v případě, že řeší některé technické potíže, a při stopování nesprávně se chovajících robotů, kteří přetěžují server. IP adresy uživatelů, odvozené z těchto logů nebo ze záznamů v databázi se často využívají pro párování uživatelských jmen a síťových adres při vyšetřování zneužití wiki, včetně podezření na zneužívání „loutkových účtů“ (více uživatelských účtů jednoho člověka), vandalismu, obtěžování jiných uživatelů či narušování wiki.

Pravidla zveřejňování údajů získaných z logů

Pravidlem je, že osobní údaje získané z logů serverů či z databázi prostřednictvím funkce CheckUser, mohou správci serverů či uživatelé s právem CheckUser, prozradit v následujících situacích:

  1. Na základě platného předvolání či jiné povinné žádosti od soudních orgánů.
  2. S dovolením příslušného uživatele.
  3. Pokud se informace týkají činností robota a jejich další šíření je potřeba pro ukázku či řešení technických problémů.
  4. Pokud se příslušný uživatel choval vandalsky nebo se trvale choval rozvratně, mohou být údaje zveřejňovány pro určení IP adres, které je potřeba blokovat, nebo pro upřesnění informací do stížností příslušným poskytovatelům internetového připojení.
  5. V případě, že je to přiměřeně nezbytné pro ochranu práv, majetku či bezpečnosti wiki, jejích uživatelů nebo veřejnosti.

Pravidla za žádných okolností nedovolují veřejné šíření takových informací, kromě případů uvedených výše.

Sdílení informací se třetími stranami

Tam, kde není stanoveno jinak, veškerý text vložený do wiki je dostupný pro další použití za podmínek licence CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).

Provozovatel neprodává ani nepředává soukromé údaje jako e-mailové adresy třetím stranám, s výjimkou případu, že s předáním takové informace budete souhlasit, nebo zákon předání takových údajů nařizuje.

Bezpečnost informací

Provozovatel neposkytuje žádné záruky zamezení neautorizovaného přístupu k libovolným informacím, které poskytnete. Tyto informace mohou být dostupné všem osobám s přístupem k serverům.

E-mail, e-mailové skupiny a IRC

E-mail

Ve svém nastavení můžete uvést svou e-mailovou adresu a umožnit ostatním přihlášeným uživatelům, aby vám zaslali e-mail prostřednictvím wiki. Vaše adresa však jiným uživatelům nebude prozrazena, dokud na jejich e-mail neodpovíte, nebo případně pokud se na vaši adresu nepovede e-mail doručit. Tuto e-mailovou adresu může Wiki použít pro hromadnou komunikaci se svými uživateli.

Pokud nezadáte e-mailovou adresu, nebudete moci požádat o změnu hesla v případě, že ho zapomenete. V takové situaci však můžete kontaktovat některého ze správců serverů, aby ve vašem účtu e-mailovou adresu nastavil.

Ve vašem nastavení můžete kdykoli e-mailovou adresu smazat, čímž zabráníte jejímu využití.

E-mailové skupiny

Pokud se přihlásíte do některé z nich, vaše adresa bude zveřejněna všem ostatním přihlášeným uživatelům. Archívy většiny skupin jsou veřejné a vaše adresa se v nich může vyskytovat. Archívy skupin uchovává také Gmane a další služby. E-maily obvykle nejsou mazány či pozměňovány, ale v extrémních případech k tomu může dojít.

IRC

IRC kanály nenáleží k wiki. Svou účastí na IRC kanálu způsobujete, že vaše IP adresa může být prozrazena ostatním účastníkům. Různé kanály mají různá pravidla o zveřejňování záznamů diskuse.

Uživatelské údaje

Některé údaje o uživatelích, např. časy a počty editací, jsou veřejně dostupné v seznamech uživatelových příspěvků a v souhrnné podobě zveřejňované jinými uživateli.

Rušení uživatelských účtů

Jednou založený uživatelský účet nebude nikdy zrušen. Uživatelské jméno účtu může být změněno (možnost přejmenování závisí také na pravidlech konkrétního projektu a počtu vašich editací), ale o to musíte požádat osobně. Provozovatel nezaručuje, že žádosti o změnu jména bude vyhověno.

Pravidla o mazání konkrétních uživatelských údajů jsou závislá na pravidlech mazání platných v příslušném projektu, na kterém jsou tyto informace uloženy.

Mazání obsahu

Odstranění textu z wiki tento text ve skutečnosti nemaže. V běžném článku se kdokoli může podívat na libovolnou předchozí verzi a uvidí její obsah. Pokud je některý článek „smazán“, libovolný uživatel této wiki s právem „správce“, tzn. prakticky kdokoli, komu je důvěřováno, že nebude schopnost mazat články zneužívat, může vidět, co bylo smazáno. Trvale smazat informace z wiki mohou pouze lidé s přístupem k serverům, přičemž neexistují záruky, že k tomu dojde, s výjimkou zákony vyžadovaných situací.